d'application à partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 28.


Art. 29.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Indien overeenkomstig artikel 28 de verdere toekenning van het recht niet kan worden toegekend en voor zover een aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen is ingediend, kan het recht op verstrekkingen worden verlengd voor de duur van één jaar, op voorwaarde dat de gerechtigde een forfaitaire bijdrage betaalt die 188,60 EUR beloopt per kwartaal waarvoor de vorenbedoelde aanvraag van vrijstelling is gedaan.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Die bijdrage kan aan de gerechtigde worden terugbetaald binnen de perken van de in artikel 174 van de vorenbedoelde gecoördineerde wet bepaalde verjaringstermijn wanneer:
P 01/04/2003
  -31/12/2007
- ofwel de gerechtigde vrijstelling van bijdragen heeft gekregen voor de periode waarvoor de in het vorige lid beoogde bijdrage is betaald;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
- ofwel de gerechtigde voldaan heeft aan de bijdrageplichten waarin is voorzien in artikel 28.

Art. 30.

FR   NL   [Affichage pour impression]