Publié le 13/12/1996
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 25 november 1996 tot vaststelling van de regelen inzake het bijhouden van een verstrekkingenregister door de zorgverleners bedoeld in artikel 76 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en tot bepaling van de administratieve geldboetes in geval van inbreuk op deze voorschriften

Art. 6.


Art. 7.
23/12/2002 De administratieve geldboete wordt opgelegd door de leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle of de door hem aangewezen ambtenaar.
23/12/2002 Een afschrift van de uitspraak wordt aan de betrokken zorgverlener betekend bij ter post aangetekende brief. Deze kennisgeving bevat de motivering van de uitspraak, het bedrag van de administratieve geldboete en de wijze van betaling aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Zij vermeldt tevens dat de uitspraak vatbaar is voor beroep bij de Arbeidsrechtbank, alsmede de vorm en de termijn waarin zulkdanig beroep moet worden ingesteld.

Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]