Publié le 13/06/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten
Artikel 1.
01/07/2014 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
01/07/2014 "de wet" : de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
01/07/2014 "het Instituut" : het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bedoeld in artikel 2, a), van de wet;
01/07/2014 "het Algemeen beheerscomité" : het Algemeen beheerscomité bedoeld in artikel 11 van de wet bedoeld onder 1° ;
01/07/2014 "de Controledienst" : De Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen bedoeld in artikel 49 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;
01/07/2014 "de Raad van de Controledienst" : de Raad bedoeld in artikel 51 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;
01/07/2014 "verzekeringsinstelling" : voor de toepassing van huidig koninklijk besluit worden bedoeld de landsbond en de bij de landsbond aangesloten ziekenfondsen, alsook de Kas voor geneeskundige verzorging van HR Rail uitsluitend voor de sector gezondheidszorgen;
01/07/2014 "evaluatie van de performantie" : de evaluatie van de performantie in de uitvoering en het beheer van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
01/07/2014 "processen" : processen zoals bedoeld in artikel 3 van huidig koninklijk besluit;
01/07/2014 "een domein" : een deelgebied van een proces waar een of meer indicatoren deel van uitmaken;
01/07/2014 10° "een indicator" : een meetbaar gegeven dat een signalerende functie heeft over de mate van kwaliteit over de werking van de verzekeringsinstelling;
01/07/2014 11° "evaluatieperiode" : het jaar waarin de feitelijke vaststellingen en controles plaatsvinden voor de domeinen en indicatoren die erop betrekking hebben.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]