Publié le 13/12/1996
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 25 november 1996 tot vaststelling van de regelen inzake het bijhouden van een verstrekkingenregister door de zorgverleners bedoeld in artikel 76 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en tot bepaling van de administratieve geldboetes in geval van inbreuk op deze voorschriften

Art. 5.


Art. 6.
23/12/2002 Ten laste van de zorgverlener in wiens hoofde een overtreding werd vastgesteld, wordt een administratieve geldboete uitgesproken:
23/12/2002 - van 25 pct. van de verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekkingen die niet werden ingeschreven in een verstrekkingenregister overeenkomstig de bepalingen van artikel 76 van de gecoördineerde wet of waarvoor het verstrekkingenregister niet werd bijgehouden of bewaard overeenkomstig de bepalingen van artikel 1,2 of 4;
23/12/2002 - van 5 pct. van de verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekkingen die niet overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 werden ingeschreven.
23/12/2002 Bij samenloop van verscheidene overtredingen wordt de hoegrootheid van de administratieve geldboetes samengevoegd.
23/12/2002 Indien het een eerste overtreding van de bepalingen van dit besluit betreft en de zorgverlener te goeder trouw is, kan de persoon die bevoegd is een proces-verbaal op te stellen, hem een eenvoudige verwittiging geven of, indien een proces-verbaal van bevinding van een overtreding is opgemaakt, kan het bedrag van de administratieve geldboete, vastgesteld op basis van het eerste lid, met de helft worden verminderd.
23/12/2002 Indien bij de uitspraak van de administratieve geldboete, beoogd in dit besluit, wordt vastgesteld dat geen enkele geldboete in de loop van de drie vorige jaren werd opgelegd aan de zorgverlener wegens gelijkaardige feiten, kan worden beslist de uitvoering van de beslissing uit te stellen gedurende een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van de uitspraak.
23/12/2002 Ten laste van de zorgverlener in wiens hoofde een herhaling van dezelfde overtreding werd vastgesteld binnen de drie jaar na de dag waarop hiervoor een administratieve geldboete te zijnen laste werd opgelegd, wordt een administratieve geldboete opgelegd die het dubbel bedraagt van de in de vorige leden vermelde maxima.

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]