d'application Ó partir du 01/04/2006
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, ž 1, 5░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 52ter.


Afdeling VII.- Te vervullen formaliteiten voor het bekomen van de uitkeringen van borstvoedingspauze, bedoeld in artikel 116bis van de geco÷rdineerde wet
Art. 52quater.
01/04/2006 De werkgever bezorgt de betrokkene uiterlijk op de datum van uitbetaling van het loon een attest overeenkomstig het model in bijlage XI, dat het aantal halve uren borstvoedingspauze vermeldt toegekend aan de gerechtigde tijdens de verstreken periode, en het bedrag van het bruto-uurloon dat de betrokkene niet heeft ontvangen ingevolge de borstvoedingspauzes. De werkgever bevestigt met dit attest dat de betrokkene de bewijsstukken heeft overgemaakt die nodig zijn voor de toekenning van de voormelde pauzes.
01/04/2006 De gerechtigde bezorgt dit attest, dat tevens als een aanvraag geldt voor uitbetaling, aan haar ziekenfonds.
01/04/2006 De werkgever kan de gegevens van bijlage XI langs elektronische weg doorsturen, volgens de voorwaarden bepaald bij de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid.
01/04/2006 Het ziekenfonds doet de nodige verificaties en gaat over tot uitbetaling binnen de dertig dagen na de ontvangst van het attest.


HOOFDSTUK IIBIS.- BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HET VADERSCHAPSVERLOF EN HET ADOPTIEVERLOF, ALS BEDOELD IN DE ARTIKELEN 223BIS EN 223TER VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 JULI 1996

Afdeling I.- In aanmerking te nemen gederfd loon voor de berekening van de uitkering voor vaderschapsverlof en adoptieverlof bedoeld in de artikelen 223bis en 223ter van het koninklijk besluit van 3 juli 1996

Art. 52quinquies.

FR   NL   [Affichage pour impression]