Publié le 20/03/2001
   

FR   NL  

Verordening van 12 februari 2001 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a), van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde

HOOFDSTUK I - VRAAG TOT VERZAKING AAN TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGDE BEDRAG - VOORAFGAANDELIJKE VOORWAARDEN
Artikel 1.
01/01/2002 De sociaal verzekerde die te goeder trouw is en aan wie een beslissing tot terugvordering van het onverschuldigde bedrag werd betekend, kan een verzoek tot verzaking indienen bij het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen van de Dienst voor uitkeringen; het verzoek, evenals het daartoe samengestelde dossier worden door de verzekeringsinstelling van betrokkene aan het Comité overgemaakt.
01/01/2002 Om in aanmerking genomen te kunnen worden, moet de aanvraag tot verzaking, ingediend zijn binnen de drie maanden te rekenen vanaf de dag die volgt op het verstrijken van de beroepstermijn of vanaf de datum waarop de rechterlijke beslissing in kracht van gewijsde is getreden.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]