Publié le 30/12/2005
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 37vicies.


Afdeling V. - Bepalingen met betrekking tot de terugbetalingen in het kader van de maximumfactuur.
Art. 37semelvicies
01/01/2005 Wanneer een andere Belgische reglementering of een buitenlandse reglementering een tenlasteneming voorziet van persoonlijke aandelen in de zin van artikel 37sexies, komt de verzekering voor geneeskundige verzorging tegemoet bij de toepassing van de maximumfactuur, bedoeld in de afdelingen II en III, na aftrek van de tegemoetkomingen van de voormelde reglementeringen.
25/07/2004 De Koning stelt de uitvoeringsmodaliteiten vast van deze bepaling, inzonderheid met betrekking tot de organisatie van de gegevensuitwisseling en de periodiciteit van de eventuele regularisaties.


HOOFDSTUK IIIter - STATUUT CHRONISCHE AANDOENING

HOOFDSTUK IV.- OPMAKEN VAN DE BEGROTING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

Art. 38.

FR   NL   [Affichage pour impression]