Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 68.

§ 2. De Koning bepaalt, op voorstel of na advies van de Technische geneeskundige raad, uitgebracht binnen dertig dagen na het verzoek van de Minister, de in artikel 34, 1°, d) en bedoelde verstrekkingen waarvoor het gedeelte van de honoraria dat overeenstemt met de kosten mag worden verminderd voor de categorieën van zorgverleners die gedurende een bepaald tijdvak een zeker volume van verstrekkingen overschrijden. Hij kan, volgens dezelfde procedure, de regels en modaliteiten vaststellen volgens welke vorenbedoelde honoraria mogen worden verminderd.
(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est cité par:

Art. 37.

§ 15. Voor de in artikel 68, § 2, bedoelde verstrekkingen wordt het persoonlijk aandeel van de rechthebbende gehandhaafd op het niveau dat van toepassing was voor het niet verminderd tarief.
(En vigueur le: 06/09/1994 - )