Publié le 09/02/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 31 januari 2018 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de kinesitherapeuten

Artikel 1.


Art. 2.
01/03/2018 § 1. Het jaarbedrag van de tegemoetkoming bestaat voor iedere representatieve beroepsorganisatie uit twee delen :
01/03/2018 een basisbedrag per representatieve beroepsorganisatie;
01/03/2018 een aanvullend bedrag per geldige stem uitgebracht voor een representatieve beroepsorganisatie of een representatieve groepering van beroepsorganisaties bij de laatste verkiezingen bedoeld in artikel 211, § 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, die voorafgaan aan het jaar waarvoor het jaarbedrag wordt toegekend.
01/03/2018 § 2. Voor het jaar 2017, wordt het basisbedrag bedoeld in § 1, 1°, vastgesteld op 97.158,17 euro per representatieve beroepsorganisatie en het aanvullende bedrag wordt vastgesteld op 28,55 euro per geldige uitgebrachte stem.
01/03/2018 In geen geval, mogen deze gecumuleerde bedragen een bedrag van 425.067,02 € op jaarbasis overschrijden. Indien het resultaat van de toepassing van de formule bedoeld onder § 1 dit laatste bedrag overschrijdt, worden de toe te kennen bedragen aan de representatieve beroepsorganisaties proportioneel verminderd om dit bedrag niet meer te overschrijden.
01/03/2018 § 3. Voor het jaar 2018 worden de bedragen bedoeld in § 2 aangepast aan de index van de consumptieprijzen die van kracht zijn op 1 maart van het betrokken jaar.
01/03/2018 § 4. Indien één beroepsorganisatie of één groepering van organisaties erkend is als representatief, is het jaarlijkse bedrag samengesteld uit twee delen :
01/03/2018 het basisbedrag;
01/03/2018 een aanvullend bedrag dat volgens de volgende formule wordt berekend : 28,55 euro x aantal zorgverleners van de bedoelde sector x het percentage van de actieve geconventioneerde kinesitherapeuten.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]