Publié le 31/12/1996
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 23 december 1996 houdende algemene tijdelijke en bewarende maatregelen inzake beheersing van de uitgaven voor geneeskundige verzorging, met toepassing van artikel 3, § 1, 1° en 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie
Artikel. 1.
10/01/1997 De op 31 december 1996 van toepassing zijnde honoraria, prijzen of tegemoetkomingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, die volgen uit de op die datum van toepassing zijnde overeenkomsten en akkoorden bedoeld in de artikelen 42 en 50, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gelden, vooraf gezuiverd van eventuele inhaalbedragen, vanaf 1 januari 1997 als maximumbedragen, niettegenstaande andersluidende bedingen in overeenkomsten of akkoorden die van toepassing zijn voor 1997.
10/01/1997 Het vorig lid is niet van toepassing op de honoraria, prijzen of tegemoetkomingen die het voorwerp uitmaken van de overeenkomsten met de diensten en instellingen bedoeld in artikel 34, 11°, 12° en 18°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
10/01/1997 De in het eerste lid bedoelde beperking geldt anderzijds wel voor de verstrekkingen en overeenkomsten die volgen uit de toepassing van artikel 23, § 2, eerste lid van hogervernoemde gecoördineerde wet.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]