Gecoördineerde wet van 14-7-1994

Résumé: Numac tekst: 1994071451 - p. 21524

De hierna vermelde artikelen kan u terugvinden in de table met bijlagen die zich onder de inhoudstafel bevindt: art. 25octies-1 tot 25octies-2, 25quater-1, 25septies, 35quater-1, 35septies, 35septies 1 tot 6, 37vicies-1, 116-1 tot 116-5, 165-1, 15°novies

Note: Met volledige historiek.

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 30-12-2020 - ed. 1 - Wijzigende numac: 2021031707

FR   NL  


Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

Table des Matières du document

TITEL I.- ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 9bis.     Art. 9ter.     Art. 9quater.

TITEL II.- RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.     Art. 13bis.

TITEL III.- VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

HOOFDSTUK I.- ORGANEN

Afdeling I.- Dienst voor geneeskundige verzorging

Art. 14.

Afdeling II.- Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging

Art. 15.     Art. 16.

Afdeling III.- Commissie voor begrotingscontrole

Art. 17.     Art. 18.

Afdeling IV.- De Wetenschappelijke raad

Art. 19.     Art. 20.

Afdeling V.- Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging

Art. 21.     Art. 22.

Afdeling VI.- College van artsen-directeurs

Art. 23.     Art. 24.

Afdeling VII.- Bijzonder solidariteitsfonds

Onderafdeling I. - Algemeenheden

Art. 25.

Onderafdeling II. - Tegemoetkoming voor zorgen verleend in België

Art. 25bis.     Art. 25ter.     Art. 25quater.     Art. 25quinquies.

Onderafdeling III. - Tegemoetkoming in het raam van in het buitenland verleende verzorging

Art. 25sexies.

Onderafdeling IV. - Procedures

Art. 25septies.     Art. 25octies.     Art. 25novies.

Onderafdeling V. - Activiteitenverslag

Art. 25decies.

Afdeling VIII.- Overeenkomsten- en akkoordencommissies

Art. 26.

Afdeling IX.- Technische raden

Art. 27.     Art. 28.     Art. 29.

Afdeling IXbis.- Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen

Art. 29bis.

Afdeling IXter.- Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische hulpmiddelen

Art. 29ter.

Afdeling IXquater. Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen.

Art. 29quater.

Afdeling X.- Profielencommissies

Art. 30.

Afdeling XI opgeheven bij: Wet 25-1-99 - B.S. 6-2.- De Geneesmiddelencommissie

Art. 31.

Afdeling XII - Werkgroep verzekerbaarheid

Art. 31bis.

HOOFDSTUK II.- TOEPASSINGSSFEER

Art. 32.     Art. 33.

HOOFDSTUK III.- GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN

Art. 34.     Art. 35.     Art. 35bis.     Art. 35ter.     Art. 35quater.     Art. 35quinquies.     Art. 35sexies.     Art. 35septies.     Art. 35octies.     Art. 35novies.     Art. 36.     Art. 36bis.     Art. 36ter.     Art. 36quater.     Art. 36quinquies.     Art. 36sexies.     Art. 36septies.     Art. 36octies.     Art. 36nonies.     Art. 36decies.     Art. 36undecies.     Art. 36duodecies.     Art. 36terdecies     Art. 36quaterdecies     Art. 37.     Art. 37bis.     Art. 37ter.     Art. 37quater.

HOOFDSTUK IIIbis.- MAXIMUMFACTUUR

Afdeling I.- Algemene bepalingen

Art. 37quinquies.     Art. 37sexies.     Art. 37septies.

Afdeling II.- Maximumfactuur vastgesteld op grond van de sociale categorie van de rechthebbenden

Art. 37octies.     Art. 37novies.     Art. 37decies.

Afdeling III.- Maximumfactuur, vastgesteld op grond van het gezinsinkomen van de rechthebbende

Art. 37undecies.     Art. 37duodecies.     Art. 37terdecies.     Art. 37quaterdecies.

Afdeling IV.- Opgeheven bij: Wet(prog) 27-12-2005 - B.S. 30-12 - ed. 2

Art. 37quindecies.     Art. 37sedecies.     Art. 37septiesdecies.     Art. 37duodevicies.     Art. 37undevicies.     Art. 37vicies.

Afdeling V. - Bepalingen met betrekking tot de terugbetalingen in het kader van de maximumfactuur.

Art. 37semelvicies

HOOFDSTUK IIIter - STATUUT CHRONISCHE AANDOENING

HOOFDSTUK IV.- OPMAKEN VAN DE BEGROTING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

Art. 38.     Art. 39.     Art. 40.     Art. 41.

HOOFDSTUK V.- BETREKKINGEN MET DE ZORGVERLENERS, DE DIENSTEN EN DE INSTELLINGEN

Afdeling I.- Overeenkomsten

A. Algemene bepalingen

Art. 42.

B. Overeenkomsten met de vroedvrouwen, de verpleegkundigen en de diensten thuisverpleging, de kinesitherapeuten, de logopedisten en de verstrekkers van prothesen, toestellen en implantaten

Art. 43.     Art. 44.     Art. 45.

C. Overeenkomsten met de verplegingsinrichtingen

Art. 46.

D. Overeenkomsten met de in artikel 34, 11° en 12° bedoelde diensten en inrichtingen

Art. 47.

E. Overeenkomst met de apothekers

Art. 48.

F. Gemene bepalingen

Art. 49.

Afdeling II.- Betrekkingen met de artsen en de tandheelkundigen

Art. 50.     Art. 50bis.

Afdeling III.- Bepalingen gemeenschappelijk aan de afdelingen I en II

Art. 51.     Art. 52.     Art. 53.

Afdeling IV. - Sociale voordelen voor individuele zorgverleners en andere voordelen die aan sommige zorgverleners kunnen worden toegekend.

Art. 54.

Afdeling V. - Vergoedingen voor de kandidaat-huisartsen, kandidaat-specialisten en voor de stagemeesters in de geneeskunde en de tandheelkunde.

Art. 55.

Afdeling Vbis.- Vergoeding om zorgaanbod inzake kinesitherapie te wijzigen

Art. 55bis.

Afdeling Vter. Verhoging van het zorgaanbod in de thuisverpleging

Art. 55ter.

Afdeling VI.- Tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor bijzondere modellen van verstrekking of betaling van geneeskundige verzorging

Art. 56.

Afdeling VIbis.- Verstrekkingen verleend aan rechthebbenden in een ziekenhuis

Art. 56bis.     Art. 56ter.     Art. 56quater.     Art. 56quinquies.

Afdeling VII.- Verstrekkingen van klinische biologie voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

Art. 57.     Art. 58.

Afedeling VIII.- Verstrekkingen van klinische biologie, anatomopathologie en menselijke erfelijkheid verleend aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden en aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden.

Art. 59.

Afdeling IX.- Verstrekkingen van klinische biologie, verleend aan de niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

Art. 60.     Art. 61.     Art. 62.     Art. 62bis.

Afdeling X.- Voorwaarden voor de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor bepaalde verstrekkingen

Art. 63.     Art. 64.     Art. 64bis.     Art. 65.     Art. 66.     Art. 67.

Afdeling XI.- Bijzondere bepalingen betreffende de wijzigingen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en de vermindering van sommige honoraria

Art. 68.

Afdeling XII.- Verstrekkingen inzake medische beeldvorming en andere verstrekkingen bedoeld in artikel 34

Art. 69.

Afdeling XIIbis.- Bepalingen in verband met nomenclatuur van de medische beeldvorming en andere verstrekkingen.

Art. 69bis.     Art. 69ter.     Art. 69quater.     Art. 69quinquies.     Art. 69sexies.     Art. 69septies.     Art. 69octies.

Afdeling XIII.- In onderaanneming verrichte geneeskundige verstrekkingen

Art. 70.

Afdeling XIV.- Revalidatieverstrekkingen

Art. 71.

Afdeling XIVbis. Opgeheven bij: Wet 22-6-16 - B.S. 1-7 - art. 26

Art. 71bis.

Afdeling XIVter - Vermindering van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, voor de aflevering van geneesmiddelen in ziekenhuizen

Art. 71ter.

Afdeling XV.- Contracten inzake bepaalde farmaceutische specialiteiten

Art. 72.

Afdeling XVbis.- Verplichtingen van de aanvragers voor toelating tot terugbetaling van farmaceutische specialiteiten

Art. 72bis.     Art. 72ter.

Afdeling XVI.- Plichten van de zorgverleners

Art. 73.     Art. 73bis.     Art. 73ter.     Art. 73quater.     Art. 74.     Art. 75.

Afdeling XVIbis. Verplichtingen van de ondernemingen voor toelating tot terugbetaling van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen zoals bedoeld in artikel 34, eerste lid, 4° bis

Art. 75bis.

Afdeling XVII.- Plichten van de kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedvrouwen en paramedische medewerkers

Art. 76.

Afdeling XVIII.- Financiële verantwoordelijkheid van de voorschrijvende artsen

Art. 77.     Art. 77bis.

Afdeling XIX.- Maatregelen om het aanbod te beheersen van de door de verplichte verzekering ten laste genomen verzorging

Art. 77ter.

Afdeling XX.- Verplichtingen van de apothekers

Art. 77quater.

Afdeling XXI. - Verplichtingen van de firma's die radiofarmaceutische producten op de Belgische markt brengen en hun aanneming voor vergoeding vragen

Art. 77quinquies.

Afdeling XXII - Bepalingen in de strijd tegen de sociale fraude

Art. 77sexies.     Art. 77septies.

Afdeling XXIII - Verplichtingen van de firma's die in artikel 34, eerste lid, 5°, a), 19°, 20° en 20° bis, bedoelde farmaceutische verstrekkingen op de Belgische markt brengen en hun aanneming voor vergoeding vragen

Art. 77octies.

TITEL IV.- UITKERINGSVERZEKERING

HOOFDSTUK I.- ORGANEN

Afdeling I.- Dienst voor uitkeringen

Art. 78.     Art. 78bis.

Afdeling II.- Beheerscomité

Art. 79.     Art. 80.     Art. 80bis.

Afdeling III.- Geneeskundige raad voor invaliditeit

Art. 81.     Art. 82.

Afdeling IV.- Technische ziekenfondsraad

Art. 83.     Art. 84.

Afdeling V.- Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid

Art. 85.

HOOFDSTUK II.- TOEPASSINGSSFEER

Art. 86.

HOOFDSTUK III.- UITKERINGEN

Afdeling I.- Primaire ongeschiktheidsuitkering

Art. 87.     Art. 88.     Art. 89.     Art. 90.     Art. 91.     Art. 92.

Afdeling II.- Invaliditeitsuitkering

Art. 93.     Art. 93bis.     Art. 93ter.     Art. 94.     Art. 95.

Afdeling III.- Over het leerlingenwezen voor beroepen uitgeoefend door arbeiders in loondienst

Art. 96.

Afdeling IV.- Mogelijkheid tot herwaardering van bepaalde uitkeringen

Art. 97.     Art. 98.     Art. 99.

Afdeling V.- Gemeenschappelijke bepalingen ter zake van de uitkeringen

Art. 100.     Art. 101.     Art. 102.     Art. 103.     Art. 104.     Art. 104bis.     Art. 105.     Art. 106.     Art. 107.     Art. 108.     Art. 109.

Afdeling Vbis. Beroepsherscholing.

Art. 109bis.

Afdeling VI.- Opgeheven door: Wet(prog) 27-12-12 - B.S. 31-12 - ed. 2 - art. 57

Art. 110.

TITEL V.- MOEDERSCHAPSVERZEKERING

HOOFDSTUK I.- INSTELLINGEN

Art. 111.

HOOFDSTUK II.- TOEPASSINGSSFEER

Art. 112.

HOOFDSTUK III.- MOEDERSCHAPSUITKERING

Art. 113.

HOOFDSTUK IV.- TIJDVAKKEN VAN MOEDERSCHAPSBESCHERMING

Art. 114.     Art. 114bis.     Art. 115.

HOOFDSTUK V.- TOEKENNINGSVOORWAARDEN - BIJZONDERE BEPALING VOOR DE MOEDERSCHAPSVERZEKERING

Art. 116.     Art. 116bis.

HOOFDSTUK VI.- ALGEMENE BEPALING

Art. 117.

TITEL Vbis - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALING VOOR DE UITKERINGSVERZEKERING EN DE MOEDERSCHAPSVERZEKERING

Art. 117bis.

TITEL VI.- VOORWAARDEN TOT TOEKENNING VAN DE PRESTATIES

HOOFDSTUK I.- ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 118.     Art. 119.     Art. 120.

HOOFDSTUK II.- BIJZONDERE BEPALINGEN TER ZAKE VAN DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

Art. 121.     Art. 122.     Art. 123.     Art. 124.     Art. 125.     Art. 126.     Art. 127.

HOOFDSTUK III.- BIJZONDERE BEPALINGEN TER ZAKE VAN DE UITKERINGSVERZEKERING

Art. 128.     Art. 129.     Art. 130.     Art. 131.     Art. 132.     Art. 133.     Art. 134.

HOOFDSTUK IV.- GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN TER ZAKE VAN DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING EN VAN DE UITKERINGSVERZEKERING

Art. 135.     Art. 136.     Art. 137.     Art. 137bis.

TITEL VIbis. - DE VERGOEDING VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN GEZONDHEIDSZORG

HOOFDSTUK I.- DE ORGANEN

Afdeling I.- De dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen" (FMO)

Art. 137ter.

Afdeling II.- Het Beheerscomité van de dienst

Art. 137quater.     Art. 137quinquies.

HOOFDSTUK II.- DE FINANCIERING

Art. 137sexies.

TITEL VII.- CONTROLE EN GESCHILLEN

HOOFDSTUK I.- GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALING TER ZAKE VAN DE DIENST VOOR GENEESKUNDIGE EVALUATIE EN CONTROLE EN VAN DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE

Art. 138.

HOOFDSTUK II.- GENEESKUNDIGE CONTROLE

Afdeling I. - De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

Art. 139.     Art. 140.     Art. 141.

Afdeling Ibis. De betwistingen tussen de zorgverleners en de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

Art. 142.     Art. 143.     Art. 144.     Art. 145.

Afdeling Iter. - Het recht van onderzoek van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

Art. 146.     Art. 146bis.

Afdeling II.- Het inspecterend personeel van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

Art. 147.     Art. 148.     Art. 149.     Art. 150.     Art. 151.     Art. 152.

Afdeling III.- Adviserend-artsen

Art. 153.     Art. 154.

Afdeling IV.- Tuchtmaatregelen

Art. 155.

Afdeling V. - De beslissingen van de Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en de beslissingen van de administratieve rechtscolleges ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

Art. 156.     Art. 157.

Afdeling VI.- Bepalingen betreffende de adviserend-artsen van de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail

Art. 158.

HOOFDSTUK III.- ADMINISTRATIEVE CONTROLE

Afdeling I.- Dienst voor administratieve controle

Art. 159.     Art. 160.     Art. 161.     Art. 162.     Art. 162bis.     Art. 163.     Art. 163bis.

Afdeling II.- Terugvordering van de ten onrechte betaalde prestaties

Art. 164.     Art. 164bis.     Art. 164ter.     Art. 164quater.

Afdeling III.- Tariferingsdiensten

Art. 165.

Afdeling IV. - Sancties van toepassing op de verzekeringsinstellingen

Art. 166.

HOOFDSTUK IV.- RECHTSCOLLEGES EN SANCTIES

Afdeling I.- Rechtscolleges

Art. 167.

Afdeling II.- Administratieve en strafsancties

Art. 168.     Art. 168bis.     Art. 168ter.     Art. 168quater.     Art. 168quinquies.     Art. 168sexies.     Art. 169.     Art. 170.     Art. 171.     Art. 172.     Art. 173.     Art. 173bis.

HOOFDSTUK V.- VERJARING

Art. 174.

HOOFDSTUK Vbis. - Betalingsvoorwaarden

Art. 174bis.

HOOFDSTUK VI.- BEËDIGING

Art. 175.

TITEL VIII.- GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN TER ZAKE VAN HET INSTITUUT, VAN DE HULPKAS VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING EN VAN DE KAS DER GENEESKUNDIGE VERZORGING VAN DE NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

HOOFDSTUK I.- PERSONEEL

Art. 176.     Art. 176bis.     Art. 177.     Art. 178.     Art. 179.     Art. 180.     Art. 181.     Art. 181bis.     Art. 182.     Art. 183.     Art. 184.     Art. 185.     Art. 186.     Art. 187.

HOOFDSTUK II.- DE CONTROLEORGANEN

Art. 188.     Art. 189.     Art. 190.     Art. 190bis.

TITEL IX.- FINANCIERING

HOOFDSTUK I.- VERZEKERINGSINKOMSTEN EN HUN VERDELING

Afdeling I.- Verzekeringsinkomsten

Art. 191.     Art. 191bis.     Art. 191ter.     Art. 191quater.     Art. 191quinquies.     Art. 192.

Afdeling II.- Verdeling van de inkomsten van de uitkeringsverzekering en andere financiële bepalingen, eigen aan deze verzekering

Art. 193.

Afdeling III.- Administratiekosten van de verzekeringsinstellingen

Art. 194.     Art. 195.

Afdeling IV.- Financiële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen, verdeling van de inkomsten van de verzekering geneeskundige verzorging en andere financiële bepalingen, eigen aan deze verzekering

Art. 196.     Art. 196bis.     Art. 197.     Art. 198.     Art. 199.     Art. 200.     Art. 201.

Afdeling IVbis.- Diverse bepalingen betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging en de uitkeringsverzekering en inzonderheid inzake voorschotten

Art. 202.     Art. 203.

Afdeling V.- Bijzondere bepalingen

Art. 204.

HOOFDSTUK II.- ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Art. 205.     Art. 206.

HOOFDSTUK III.- INVORDERING VAN VERSCHULDIGDE BEDRAGEN

Art. 206bis.

TITEL X.- SLOTBEPALINGEN

Art. 207.     Art. 207bis.     Art. 208.     Art. 209.     Art. 210.     Art. 211.     Art. 212.     Art. 213.     Art. 214.

TITEL XI.- OVERGANGSBEPALINGEN

Art. 215.     Art. 216.     Art. 216bis.     Art. 217.     Art. 217bis.

TITEL XII.- OPENBAARMAKING

Art. 218.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
artikel 116-1 - artikel 116-508/01/2015
  "   "  01/05/2017
  "   "  27/01/2019
artikel 165-127/08/2015
artikel 191, 15°novies27/01/2019
  "   "  10/01/2020
  "   "  09/01/2021
artikel 22 Duitstalige gemeenschap01/01/2019
artikel 23 Duitstalige gemeenschap01/01/2019
artikel 25octies-1 - artikel 25octies-226/02/2014
  "   "  01/12/2014
  "   "  07/09/2017
  "   "  31/12/2199
artikel 25quater-126/02/2014
  "   "  07/09/2017
artikel 25septies01/12/2014
artikel 35quater-1 - artikel 35quater-211/04/2019
  "   "  01/07/2020
artikel 35quater-108/01/2018
artikel 35septies-1 - artikel 35septies-601/07/2014
  "   "  01/07/2015
  "   "  26/11/2018
artikel 35septies01/07/2014
artikel 37 Duitstalige gemeenschap01/01/2019
artikel 37vicies-110/01/2013
67-101/10/2018

FR   NL