Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 33.

[Verordening 16/11/2011 - B.S. 29/12/2011 éd.2 art.8 Invoeging] § 3. <:W>De in § 2 bedoelde bepaling is niet van toepassing op de onthaalmoeders bedoeld ...
      d'application ŕ partir du 01/01/2012
      Note: en is van toepassing op de arbeidsongeschiktheden, de tijdvakken van moederschapsbescherming, de geboorteverloven, de vaderschapsverloven en de adoptieverloven die plaatsvinden vanaf deze datum