d'application à partir du 10/01/2000
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 145.


Art. 146.
10/01/2000
  -14/02/2003
Om de in artikel 141, § 1, eerste lid, 1°, bedoelde opdracht te vervullen, beschikt de Dienst voor geneeskundige controle over geneesheren-inspecteurs, apothekers-inspecteurs, verpleegkundigen-controleurs en sociaal controleurs bekleed met verschillende graden, alsook over administratief personeel. De sociaal controleurs hebben als opdracht de onrechtmatige samenloop van het genot van uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid met het uitoefenen van een beroepsactiviteit of sluikarbeid op te sporen en vast te stellen.
06/09/1994
  -07/01/2009
Zij controleren eveneens op administratief vlak al de in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en de uitkeringsverzekering uitgereikte bescheiden.
06/09/1994
  -09/09/2000
Het aantal geneesheren-inspecteurs wordt bepaald op één geneesheer per volle reeks van 80.000 rechthebbenden.
10/01/2000
  -14/02/2003
De Dienst voor geneeskundige controle gaat over tot iedere onderzoeking of bevinding, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van zijn comité of op behoorlijk gemotiveerd verzoek van de minister, één van de bijzondere diensten van het Instituut, de verzekeringsinstellingen of een in het comité van de Dienst voor geneeskundige controle vertegenwoordigde beroepsorganisatie. In het raam van de controle op de verzekering voor geneeskundige verzorging, maakt de Dienst voor geneeskundige controle de opmerkingen en waarschuwingen die hij nuttig acht ten aanzien van de personen en inrichtingen die gemachtigd zijn om geneeskundige verstrekkingen te verlenen.
10/01/2000
  -14/02/2003
Onder voorbehoud van de bevoegdheid die krachtens artikel 156 aan de beperkte kamers is toegekend, kan hij hen uitnodigen om vrijwillig de waarde van de onrechtmatig ontvangen verstrekkingen terug te betalen. De zo verkregen terugbetalingen worden gestort op de rekening van het Instituut en als inkomsten van de verzekering voor geneeskundige verzorging geboekt.
16/02/1999
  -14/02/2003
De Dienst voor geneeskundige controle kan bij de betrokken tuchtrechtelijke instanties eveneens de feiten, verzameld tijdens zijn onderzoeken, aanklagen, in zoverre die inlichtingen deze laatsten kunnen aanbelangen bij de uitoefening van het toezicht waarmee ze belast zijn.
16/02/1999
  -14/02/2003
De genoemde instanties brengen de Dienst voor geneeskundige controle eveneens op de hoogte van de definitieve beslissingen die zij hebben uitgesproken betreffende feiten die de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen schade hebben toegebracht.
16/02/1999
  -06/09/2017
De provinciale raden en de raden van beroep van de Orde der geneesheren delen in het bijzonder aan de voormelde dienst de straffen mee, die werden uitgesproken wegens misbruiken van de diagnostische en therapeutische vrijheid.
16/02/1999 Deze mededelingen vermelden de motivering en het beschikkend gedeelte van die beslissingen tot sanctie.

Afdeling II.- Geneesheren-inspecteurs, apothekers-inspecteurs, verpleegkundigen-controleurs en sociaal controleurs

Art. 147.

FR   NL   [Affichage pour impression]