Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 143.

Zij beschikken elk over twee plaatsvervangers.
(En vigueur le: 07/02/2000 - 14/02/2003)

est cité par:

Art. 144.

De bepalingen van artikel 143, § 1, tweede tot vijfde lid, en § 2, zijn eveneens van toepassing op de afdelingen van de commissie van beroep.
(En vigueur le: 07/02/2000 - 14/02/2003)