Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 143.

§ 2. Het uitoefenen van een mandaat in de controlecommissie is onverenigbaar met het uitoefenen van een mandaat in het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle of in een profielencommissie bedoeld in artikel 30.
(En vigueur le: 07/02/2000 - 14/02/2003)

est cité par:

Art. 144.

De bepalingen van artikel 143, § 1, tweede tot vijfde lid, en § 2, zijn eveneens van toepassing op de afdelingen van de commissie van beroep.
(En vigueur le: 07/02/2000 - 14/02/2003)