d'application Ó partir du 29/04/2019
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, ž 1, 5░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Artikel 1.


Afdeling II.- Bepalingen die van toepassing zijn als er geen erkende dienst voor geneeskundige controle is
Art. 2.
01/12/1997 Om recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te verkrijgen, moet de gerechtigde, als bedoeld in artikel 86, ž 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, hierna de geco÷rdineerde wet genoemd, zijn ongeschiktheid doen vaststellen onder de hierna bepaalde voorwaarden.
29/04/2019 Uiterlijk de tweede kalenderdag na de aanvang van zijn ongeschiktheid moet de gerechtigde over de post aan de adviserend arts van zijn verzekeringsinstelling een geneeskundig getuigschrift zenden dat is ingevuld, gedateerd en ondertekend en dat de redenen van zijn ongeschiktheid vermeldt, waarbij de poststempel bewijskracht heeft, of hem dat getuigschrift tegen ontvangstbewijs afgeven. Dat getuigschrift moet de gegevens vermelden die voorkomen op het model in bijlage I.
29/04/2019 De gerechtigde die bij de aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid gecontroleerd werkloze is, moet binnen de hiervoren vastgestelde termijn, hetzij de door het werkloosheidsbureau uitgereikte kennisgeving van arbeidsongeschiktheid over de post aan de adviserend arts van zijn verzekeringsinstelling zenden, waarbij de poststempel bewijskracht heeft, of hem die kennisgeving afgeven tegen ontvangstbewijs, hetzij de in het vorige lid bepaalde formaliteiten vervullen.
01/12/1997 De gerechtigde die hervalt in de zin van de artikelen 87 en 93 van de geco÷rdineerde wet moet van zijn arbeidsongeschiktheid aangifte doen binnen de termijn voorzien in het tweede lid.
01/10/2002 Voor de gerechtigde die, bij de aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid, verbonden is door een arbeidsovereenkomst voor arbeider of bediende, wordt de termijn evenwel verlengd tot de veertiende, respectievelijk de achtentwintigste kalenderdag te rekenen vanaf de aanvang van de arbeidsongeschiktheid. In geval van een herval wordt de termijn van twee dagen verlengd ten belope van het saldo van veertien of achtentwintig kalenderdagen.


Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]