d'application à partir du 01/01/2002
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 213.


Art. 214.
01/07/2001
  -31/12/2002
§ 1. Het minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering toe te kennen aan de gerechtigden die de hoedanigheid hebben van regelmatig werknemer, wordt als volgt vastgesteld:
01/01/2002
  -31/12/2006
voor de gerechtigden die worden beschouwd als werknemers met persoon ten laste, is het minimum dagbedrag gelijk aan 35,0807 EUR;
01/07/2001
  -31/12/2006
voor de gerechtigden die niet worden beschouwd als werknemers met persoon ten laste, is het minimum dagbedrag:
01/01/2002
  -31/12/2002
a) voor de in artikel 226 bedoelde gerechtigden, gelijk aan 28,0090 EUR;
01/01/2002
  -31/12/2006
b) voor de niet in artikel 226 bedoelde gerechtigden, gelijk aan 25,1148 EUR.
01/07/2001
  -31/12/2006
De in het vorige lid bedoelde bedragen worden gekoppeld aan het indexcijfer 103,14.
01/07/2001
  -31/12/2002
Dit minimum dagbedrag wordt pas toegekend vanaf de datum waarop de in artikel 224 bedoelde invalide die geen personen ten laste heeft, de leeftijd van 21 jaar bereikt.
10/08/1996
  -30/09/2002
§ 2. Het minimum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering toegekend aan niet-regelmatige werknemers is gelijk aan het in werkdagen gewaardeerde bedrag van het bestaansminimum dat wordt gewaarborgd krachtens de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum.
10/08/1996
  -30/09/2002
Voor de gerechtigden met persoon ten laste, als bedoeld in artikel 93 van de gecoördineerde wet, stemt dat bedrag overeen met het bedrag dat wordt gewaarborgd voor samenwonende echtgenoten.
10/08/1996
  -30/09/2002
Voor de gerechtigden die geen persoon ten laste hebben, stemt dat bedrag overeen met het bedrag dat wordt gewaarborgd voor een alleenstaande persoon.
01/01/2002
  -30/09/2004
Deze bedragen mogen met ingang van 1 juli 2001 niet lager zijn dan 28,3957 EUR voor de gerechtigde die beschouwd wordt als werknemer met persoon ten laste, en dan 21,2970 EUR voor de gerechtigde die niet beschouwd wordt als werknemer met persoon ten laste. De voormelde bedragen worden gekoppeld aan het indexcijfer 103,14.
10/08/1996 Onder niet-regelmatige werknemers dient verstaan te worden de gerechtigden aan wie de hoedanigheid van regelmatig werknemer niet kan worden toegekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 224.

Art. 215.

FR   NL   [Affichage pour impression]