Publié le 10/12/1993
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 28 oktober 1993 ter bepaling van de wijze van vaststellen en meedelen van de gegevens in verband met de voorwaarden van verzekerbaarheid van de zelfstandigen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 4.


Art. 4bis.
01/01/1997 Met het oog op de toepassing van artikel 196 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 moeten de sociale verzekeringsfondsen het begrensde jaarinkomen van de zelfstandige meedelen voor zover het beschikbaar is. Het gaat om het, in artikel 11, § 2 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, bedoelde jaarinkomen van het derde jaar voorafgaand aan het refertejaar.
01/01/1997 In geval van beginactiviteit zal geen inkomen op de bon worden meegedeeld. Dit zal ook het geval zijn wanneer het inkomen niet beschikbaar is.
01/01/1997 De begrenzing van het jaarinkomen gebeurt overeenkomstig de berekening van de loongrens voor de werknemers tewerkgesteld volgens de vijfdagenweekregeling, zoals bepaald bij artikel 277, § 3 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]