Publiť le 24/03/1954
   

FR   NL  

Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut

Artikel 1.


Art. 2.
25/04/2004 Voor elk van de in artikel 1 bedoelde organismen wordt een jaarlijkse begroting opgemaakt, met opgave van alle ontvangsten en alle uitgaven, welke de herkomst en de oorzaak ervan ook mogen zijn.
25/04/2004 Voor de organismen van categorie C wordt deze begroting evenwel beperkt tot de beheersontvangsten en uitgaven. Bedoelde organismen voegen bij hun ontwerp van begroting een programma van de verrichtingen die tot hun eigen doelstelling behoren.
25/04/2004 Het begrotingsjaar valt samen met het kalenderjaar. De comptabiliteit wordt gevoerd volgens het stelsel van het beheer.
25/04/2004 Met de instemming van de Minister van wie het organisme afhangt en van de Minister van FinanciŽn, kan de begroting niet limitatieve kredieten omvatten.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]