Art. 7.
d'application à partir du 04/02/2011
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 19 januari 2011 tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels volgens dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de apotheker-titularis van een apotheek open voor het publiek of aan de vennootschap waarvoor deze werkt, een tegemoetkoming verleent voor het gebruik van een software bij afleveren van een geneesmiddel en voor de registratie van voorgeschreven niet-vergoedbare farmaceutische producten

Art. 6.


Art. 7.
04/02/2011 De verleende tegemoetkoming is slechts verschuldigd voor zover het aanvraagdocument voorzien in artikel 6, bij het Instituut wordt ingediend door de tariferingsdiensten die de nodige controles zullen gedaan hebben binnen 25 kalenderdagen die volgen op de bekendmaking van dit besluit.
04/02/2011 De betaling gebeurt door het Instituut aan de tariferingsdiensten binnen de maand na ontvangst van de aanvraagdocumenten.

Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]