Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 112.


HOOFDSTUK IV - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING EN VERGOEDING
Art. 113.
01/01/2003 On verminderd de bepalingen van de internationale overeenkomsten betreffende de sociale zekerheid en behoudens in de bij artikel 94 bedoelde gevallen worden de in dit besluit bepaalde verstrekkingen niet toegekend aan de verzekerde die, of zijn gezinslid dat niet effectief op Belgisch grondgebied verblijft op het ogenblik dat hij verstrekkingen aanvraagt of wanneer hij buiten het Rijk geneeskundige verzorging heeft genoten.
01/01/2003 De Minister van Sociale Voorzorg mag, na advies van het Beheerscomité, van de bepalingen van dit artikel afwijken.


Art. 114.

FR   NL   [Affichage pour impression]