Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 137sexies.


Afdeling II - Algemene Bepalingen
Art. 137septies.
01/01/2003 De bepalingen met betrekking tot de maximumfactuur, vastgesteld in het Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 en in het koninklijk besluit van 15 juli 2002 zijn toepasselijk op de rechthebbenden op de uitkeringen, bedoeld in artikel 78, § 1.


Art. 137octies.

FR   NL   [Affichage pour impression]