Publié le 19/04/2019
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 17.


Getuigschrift van arbeidshervatting of van werkloosheid
Art. 18.
01/01/2006 De gerechtigde bezorgt zijn verzekeringsinstelling binnen de acht dagen volgend op het einde van elke arbeidsongeschiktheid een bewijs conform het model in bijlage VIII, dat is ingevuld, gedateerd en ondertekend door zijn werkgever en waarin de datum is vermeld waarop de betrokkene de arbeid heeft hervat.
01/01/2006 De werkgever kan de verzekeringsinstelling binnen dezelfde termijn de gegevens die vermeld staan op het bewijs van arbeidshervatting, elektronisch doorsturen volgens de voorwaarden bepaald bij de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid.
01/01/2006 Het bewijs kan eveneens op vraag van de verzekeringsinstelling worden doorgestuurd; in dat geval wordt de aanvraag via elektronische weg naar de werkgever verzonden, indien hij voor deze drager heeft gekozen; zo niet wordt het papieren formulier hem door de verzekeringsinstelling opgestuurd of door de gerechtigde bezorgd indien de verzekeringsinstelling de identiteit van de werkgever niet kent. Het bewijs wordt via dezelfde drager als de aanvraag verstuurd.
01/01/2006 Indien de gerechtigde het werk heeft hervat vóór het einde van de periode tijdens dewelke hij het gewaarborgd loon ontvangt, verstuurt de werkgever ook een bewijs van arbeidshervatting op papieren of elektronische drager, als antwoord op een aanvraag voor een inlichtingsblad uitgaande van de verzekeringsinstelling of de gerechtigde.
01/01/2006 Indien de gerechtigde de hoedanigheid van gecontroleerd werkloze heeft, deelt de uitbetalingsinstelling van de werkloos-heidsuitkeringen, op initiatief van de gerechtigde, aan de verzekeringsinstelling de datum van hervatting van de gecontroleerde werkloosheid mee, binnen de in het eerste lid bedoelde termijn, aan de hand van een door het Beheerscomité goedgekeurd elektronisch bericht.
29/04/2019 Gaat het om een spontane werkhervatting, dan verwittigt de administratieve dienst van de verzekeringsinstelling de adviserend arts hiervan. Deze verwittigt de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle wanneer het gaat om een hervatting in het tijdvak van primaire ongeschiktheid. Hetzelfde geldt bij overlijden of pensionering van de gerechtigde.
29/04/2019 Het eerste lid en het vijfde lid zijn niet van toepassing als de gerechtigde het werk of de gecontroleerde werkloosheid hervat na de einddatum van de periode van arbeidsongeschiktheid die ter kennis is gebracht door de adviserend arts van de verzekeringsinstelling, de arts-inspecteur van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle of de Geneeskundige raad voor invaliditeit.


Verlenging van de termijnen

Art. 19.

FR   NL   [Affichage pour impression]