Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 110.


Art. 110bis.
01/01/2003 Voor elke werkdag of hiermee gelijkgestelde dag van het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid, bedoeld in artikel 109, ontvangt de leerling die bij de aanvang van de arbeidsongeschiktheid verbonden is door een leerovereenkomst bedoeld in het koninklijk besluit van 20 mei 1986 houdende regeling van het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door arbeiders in loondienst bij de koopvaardij, een primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering die gelijk is aan het bedrag van het wachtgeld, dat hem met toepassing van titel III van het koninklijk besluit van 9 april 1965 betreffende de Pool van de zeelieden ter koopvaardij zou zijn toegekend indien hij niet arbeidsongeschikt zou zijn geweest.
01/01/2003 Duurt de arbeidsongeschiktheid voort na het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid, dan wordt hem voor elke werkdag of hiermee gelijkgestelde dag een invaliditeitsuitkering betaald die berekend wordt op de eenvormige dagbezoldigingen vastgesteld door de Minister in toepassing van artikel 88.

Art. 111.

FR   NL   [Affichage pour impression]