Gecoördineerde wet van 14-7-1994

Résumé: De hierna vermelde artikelen kan u terugvinden in de table met bijlagen die zich onder de inhoudstafel bevindt: art. 25octies-1 tot 25octies-2, 25quater-1, 25septies, 35quater-1, 35septies, 35septies 1 tot 6, 37vicies-1, 116-1 tot 116-5, 165-1, 15°novies

Note: Met volledige historiek.

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 26-7-2019

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

...

Afdeling II.- Het inspecterend personeel van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

Art. 147.

De artsen-inspecteurs hebben tot opdracht de uitvoering van de aan de adviserend-artsen opgedragen taken te controleren. Te dien einde doen zij alle nodige onderzoekingen en, gebeurlijk, het lichamelijk onderzoek van de rechthebbenden.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 90 en 94 mogen de artsen-inspecteurs de gerechtigden onderzoeken en een beslissing nemen over de staat van arbeidsongeschiktheid.

De apothekers-inspecteurs hebben eveneens als taak de correcte uitvoering na te gaan van de controles toevertrouwd aan de adviserend-artsen met betrekking tot de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten en van magistrale bereidingen.

Art. 148.

Onverminderd de opdracht die aan de adviserend-artsen is toevertrouwd, staan de artsen-inspecteurs in individuele gevallen in voor de geneeskundige controle op de arbeidsongeschiktheid, hetzij op verzoek van de werkgevers of van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, hetzij op grond van de verslagen betreffende de enquêtes die door de met de controle belaste ambtenaren van de diensten voor geneeskundige evaluatie en controle en voor administratieve controle zijn verricht binnen het bestek van hun opdrachten zoals deze zijn omschreven in de artikelen 146 en 162.

In dat geval doen de artsen-inspecteurs uitspraak over de staat van arbeidsongeschiktheid en geven van hun beslissing kennis onder de in artikel 149 bepaalde voorwaarden.

Art. 149.

De beslissingen van de artsen-inspecteurs over de staat van arbeidsongeschiktheid worden aan de gerechtigde en de adviserend-arts de dag zelf ter kennis gebracht. Die beslissingen zijn onmiddellijk uitvoerbaar.

Die artsen-inspecteurs delen aan de Geneeskundige raad voor invaliditeit de gegevens over de arbeidsongeschiktheid mee. Het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen stelt, op advies van de Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, de inhoud van deze gegevens, evenals de nadere regels en de termijn waarbinnen deze gegevens aan de Geneeskundige raad voor invaliditeit moeten worden meegedeeld, vast.

Art. 150.

Onverminderd de bepalingen van Het Sociaal Strafwetboek zijn de werkgevers, de verzekeringsinstellingen, de verzorgingsinrichtingen, de tariferingsdiensten, alsmede hun aangestelden of gevolmachtigden, de personen die de bij deze gecoördineerde wet omschreven geneeskundige verstrekkingen mogen verlenen, en de rechthebbenden ertoe gehouden het inspecterend personeel van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle alle inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke zij ter uitoefening van hun controleopdracht behoeven. Alle natuurlijke en rechtspersonen, alsmede hun aangestelden of gevolmachtigden, en in het bijzonder de producenten of leveranciers van medische apparatuur en toestellen, van terugbetaalde geneesmiddelen en farmaceutische specialiteiten, en andere terugbetaalde producten, die inlichtingen of documenten onder zich hebben die de hierboven bedoelde inspecteurs behoeven voor de uitoefening van hun controleopdracht, zijn eveneens gehouden tot die verplichting. De mededeling en het gebruik van die inlichtingen en bescheiden zijn afhankelijk gesteld van eerbiediging van het geneeskundig geheim.

Wat de verzekeringsinstellingen en de tarificatiediensten betreft, moet die mededeling van inlichtingen en stukken geschieden binnen een maximumtermijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van aanvraag.

De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle heeft toegang tot alle gegevens en documenten die door verzekeringsinstellingen, tariferingsdiensten, zorgverleners, verplegingsinrichtingen en andere inrichtingen of diensten voor geneeskundige verzorging dienen meegedeeld te worden in het kader van deze gecoördineerde wet

De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle heeft rechtstreekse toegang tot de profielgegevens en de verwerking ervan bij de Dienst voor geneeskundige verzorging en de Dienst voor uitkeringen.

Lid opgeheven bij: Wet 20-12-95 - B.S. 23-12. (vroeger vijfde lid)

De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle heeft op aanvraag toegang tot de gegevens bedoeld in artikel 165, achtste lid bij de Dienst voor geneeskundige verzorging.

Art. 151.

De gewestelijke directeur en het inspecterend personeel van elke gewestelijke dienst staan onder de leiding van twee artsen-inspecteurs generaal, die onder de leiding staan van de arts-directeur-generaal, leidend ambtenaar. Het administratief personeel staat onder de leiding van een administratief verantwoordelijke.

Art. 152.

De geschillen van geneeskundige aard tussen de adviserend-artsen en de artsen-inspecteurs, behoudens die waarbij de rechten van de rechthebbenden in het geding komen, worden de gewestelijk directeur ter beslissing voorgelegd.

De betrokkenen kunnen tegen de beslissingen van de gewestelijk directeur hoger beroep instellen bij het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle.

De Koning stelt vast in welke vormen en binnen welke termijnen de gewestelijk directeur en het Comité uitspraak behoren te doen.

Het beroep bij de gewestelijk directeur en het hoger beroep bij het Comité hebben schorsende werking.

...

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
-art22-Communaut germanophone01/01/2019
-art23-Communaut germanophone01/01/2019
-art37-Communaut germanophone01/01/2019
116-1-116-508/01/2015
  "   "  01/05/2017
  "   "  27/01/2019
165-127/08/2015
191-15°novies27/01/2019
25octies-1-25octies-226/02/2014
  "   "  01/12/2014
  "   "  07/09/2017
  "   "  31/12/2199
25quater-126/02/2014
  "   "  07/09/2017
25septies01/12/2014
35quater-1-art35quater-211/04/2019
35quater-108/01/2018
35septies-1-35septies-601/07/2014
  "   "  01/07/2015
  "   "  26/11/2018
35septies01/07/2014
37vicies-110/01/2013

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]