d'application ŕ partir du 01/04/2012
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 27 maart 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van de deelname aan overleg rond een psychiatrische patiënt, de organisatie en coördinatie van dit overleg en de functie van referentiepersoon

Art. 12


Art. 13
01/04/2012 De dienst of instelling waarmee in toepassing van artikel 6 een overeenkomst is gesloten is steeds verantwoordelijk voor de volgende taken :
01/04/2012 controle of de voorwaarden voor de vergoeding van het overleg voldaan zijn;
01/04/2012 facturatie van de vergoeding voor deelname aan het overleg, van de vergoeding coördinatie en de vergoeding voor de referentiepersoon aan de verzekeringsinstellingen;
01/04/2012 uitbetalen van de bedragen aan de deelnemers van het overleg bedoeld in artikel 14, § 2, aan de coördinator en aan de referentiepersoon;
01/04/2012 overmaken van het begeleidingsplan aan de huisarts na iedere overlegvergadering rond de patiënt.
01/04/2012 De dienst of instelling waarmee in toepassing van artikel 6 een overeenkomst is gesloten ontvangt hiervoor een forfaitaire tegemoetkoming van 14,21 euro per overleg.


Art. 14

FR   NL   [Affichage pour impression]