PubliÚ le 26/11/1997
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, ž 1, 5░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 54.


Art. 55.
01/12/1997 De uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid verschuldigd aan de gerechtigden die ge´nterneerd zijn bij toepassing van de artikelen 7 of 21 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers moeten onder de volgende voorwaarden worden betaald:
01/12/1997 1░ wanneer de ge´nterneerde geplaatst is in een inrichting tot bescherming van de maatschappij;
01/12/1997 a) aan de voogd, wanneer betrokkene onbekwaam is verklaard;
01/12/1997 b) aan de voorlopige bewindvoerder aangesteld bij toepassing van artikel 1246 van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer de onbekwaamverklaring van de ge´nterneerde is gevorderd;
01/12/1997 c) aan de voorlopige bewindvoerder aangesteld door de Commissie tot bescherming van de maatschappij of aangesteld door de vrederechter bij toepassing van artikel 29 van de voormelde wet van 1 juli 1964;
01/12/1997 d) bij ontstentenis van enige aanstelling;
01/12/1997 - aan de gerechtigde zelf, aan zijn lasthebber, of, in de laatste plaats, aan zijn zaakwaarnemer, ongeacht of dit de directeur van de inrichting dan wel een ander persoon is, wanneer de gerechtigde een ontvoogde minderjarige of een meerderjarige is;
01/12/1997 - aan de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent, wanneer het een minderjarige betreft die uitsluitend onder het ouderlijk gezag staat;
01/12/1997 - aan de voogd wanneer het een minderjarige betreft die hetzij uitsluitend onder voogdij, hetzij tegelijkertijd onder het ouderlijk gezag en onder voogdij staat;
01/12/1997 2░ wanneer de ge´nterneerde in een psychiatrische dienst opgenomen is, worden de uitkeringen betaald overeenkomstig de bepalingen van artikel 54.

Art. 56.

FR   NL   [Affichage pour impression]