K.B. 24-10-1936: wijziging en samenordening statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Résumé: Samenvatting: Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artikelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

pagina ZK/1

Note: Historiek vanaf 1-1-2003.

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

...

Afdeling V - Maximumfactuur vastgesteld op grond van het gezinsinkomen van de rechthebbenden uitgevoerd door de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit

Art. 137quaterdecies.

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 137quindecies en 137sexiesdecies wordt de regeling van de maximumfactuur vastgesteld op grond van het gezinsinkomen van de rechthebbende uitgevoerd door de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit, met toepassing van de bepalingen van Afdeling IV van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994.

Art. 137quindecies.

De H.V.K.Z. stort de in artikel 37quindecies van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 bedoelde bedragen terug op de rekening van de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit in een bijzonder fonds, dat voor het overige wordt gelijkgesteld met een terugbetalingsfonds als bedoeld in artikel 37 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991.

De regels voor de uitvoering van het eerste lid, inclusief de wijze van berekening van de nalatigheidsintresten en andere administratieve kosten in geval van laattijdige storting door de H.V.K.Z., worden door Ons vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

Art. 137sexiesdecies.

De gegevens die noodzakelijk zijn voor de toepassing van deze afdeling, worden door de H.V.K.Z. via elektronische weg meegedeeld aan de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid. De Kruispuntbank van de Sociale zekerheid stuurt die geaggregeerde gegevens via elektronische weg door naar de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit.

Een manuele procedure wordt bepaald voor de elektronische gegevens die de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit niet heeft kunnen verwerken. Volgens die procedure bezorgt de H.V.K.Z. de rechthebbenden een getuigschrift op papier dat de nodige gegevens bevat voor de toepassing van dit artikel. De rechthebbenden bezorgen dat getuigschrift aan de voormelde administratie.

Die manuele procedure wordt ook toegepast voor de correctie van gegevens die vroeger zijn bezorgd, ofwel via elektronische weg, ofwel door middel van een getuigschrift op papier.

De manuele procedure wordt niet toegepast als het bedrag van de persoonlijke aandelen voor de tijdens een kalenderjaar vergoede verstrekkingen, minder dan 12,40 EUR bedraagt.

...

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]