Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 80.


Afdeling III - Gerechtigden op geneeskundige verzorging
Art. 81.
01/01/2003 Onder voorbehoud van de bepalingen van een internationale overeenkomst betreffende de sociale zekerheid, heeft de verzekering recht op de in afdeling I van dit hoofdstuk bepaalde geneeskundige verzorging, voor hem zelf en voor de personen die deel uitmaken van zijn gezin. De personen die tot het gezin van de verzekerde behoren zijn dezelfde als deze bepaald als volle wezen in uitvoering van artikel 21 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
01/01/2003 Het recht op geneeskundige verzorging wordt evenwel slechts verkregen zo de verzekerde op het tijdstip dat hij daarop een beroep doet:
01/01/2003 wegens zijn arbeid aan de besluitwet van 7 februari 1945 is onderworpen;
01/01/2003 of de door de Pool van de zeelieden ter koopvaardij verleende wachtvergoedingen geniet;
01/01/2003 of in een bij artikel 118 bedoelde periode van voortgezette verzekering is;
01/01/2003 of in een door de Minister van Sociale Voorzorg bepaalde verzekeringsperiode is;
01/01/2003 of in de bij artikel 119 bedoelde immuniteitsperiode is;
01/01/2003 of verbonden is door een leerovereenkomst bedoeld in het koninklijk besluit van 20 mei 1986 houdende regeling van het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door arbeiders in loondienst bij de koopvaardij.
01/01/2003 De werknemer sie de in artikel 101, eerste lid, beoogde leeftijd bereikt, alsmede zijn rechtverkrijgenden behouden recht op geneeskundige verzorging tot op het einde van de maand na die waarin hij die leeftijd bereikt.
01/01/2003 De werknemer die heeft voortgewerkt na de in artikel 101, eerste lid, beoogde leeftijd alsmede zijn rechtverkrijgenden behouden recht op geneeskundige verzorging tot op het einde van de maand na die waarin hij het werk stopzet.


Art. 82.

FR   NL   [Affichage pour impression]