Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 119quater.


HOOFDSTUK V - TOEZICHT OP DE VERSTREKKINGEN
Art. 120.
01/01/2003 De Kas kan één of meer adviserend geneesheer hebben. Deze adviserend geneesheren hebben hetzelfde statuut en vervullen dezelfde taak als de adviserend geneesheren bedoeld in titel VI, hoofdstuk I, afdeling III van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ook kan de Kas met goedvinden van de in artikel 77 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bedoelde Dienst voor geneeskundige controle, de eerstaanwezend geneesheren-inspecteurs of geneesheren-inspecteurs opdracht geven de taak van adviserend geneesheer uit te oefenen. In dat geval draagt de Kas de kosten van het toezicht. Geschillen over het bedrag deze kosten worden door de Minister van Sociale Voorzorg beslecht.


HOOFDSTUK VI - REVALIDATIE EN HERSCHOLING

Art. 121.

FR   NL   [Affichage pour impression]