Publiť le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 101.


Art. 102.
01/01/2003 Onverminderd het bepaalde in de wetgeving inzake rust- en overlevingspensioenen, kan de verzekerde, die uit welke hoofde ook aanspraken kan doen gelden op een ouderdoms-, een rust-, een anciŽnniteitspensioen of op eender welk als dergelijk pensioen geldend voordeel, toegekend hetzij door een Belgische of een buitenlandse instelling van sociale zekerheid, hetzij door een openbaar bestuur, een openbare instelling of een instelling van openbaar nut, naargelang hij personen ten laste heeft of niet respectievelijk slechts aanspraak maken op een bedrag gelijk aan het verschil tussen 150 of 125 pct. van de vergoeding wegens werkongeschiktheid, vastgesteld voor de gerechtigde met personen ten laste, en het bedrag van het pensioen of van het als dusdanig geldend voordeel, in werkdagen gewaardeerd, zonder het dagbedrag van de vergoeding te mogen overschrijden dat hem zou toegekend worden indien er geen cumulatie was.
01/01/2003 De bepaling van het vorige lid is slechts van toepassing vanaf de eerste dag van de maand na die waarin de verzekerde uit welke hoofde ook aanspraak kan doen gelden op een van de hierboven bedoelde pensioenen of voordelen.

Art. 103.

FR   NL   [Affichage pour impression]