d'application ŗ partir du 10/01/2010
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994

Art. 216bis.


Art. 217.
10/01/2010 De Koning bepaalt de wijze waarop de uitgaven die door de verzekeringsinstellingen met toepassing van de de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoŲrdineerd op 10 juli 2008, in twaalfden worden uitbetaald, worden verdeeld met het oog op de afsluiting van de rekeningen en de toepassing van de financiŽle verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen. De boekhoudkundige bewijsstukken die deze in twaalfden uitbetaalde bedragen staven, worden gevormd door de betalingsopdrachten die de Minister, of de instantie die hij daarvoor aanwijst, aan de verzekeringsinstellingen bezorgt op basis van de gegevens en de verdeelsleutels die zijn vastgesteld in de de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoŲrdineerd op 10 juli 2008. Indien deze betalingsopdrachten door de verzekeringsinstellingen niet worden of niet kunnen worden uitgevoerd binnen de termijn vastgesteld door de Minister die de vaststelling van het budget van financiŽle middelen onder zijn bevoegdheid heeft, kunnen door de verpleeginrichtingen verwijlinteresten worden aangerekend aan de verzekeringsinstellingen. De hoegrootheid ervan stemt overeen met het rentetarief van de depositofaciliteit van de Europese Centrale bank op de datum dat de betalingstermijn verstrijkt. De last van die verwijlinteresten wordt geboekt op de administratiekosten van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Instituut als de vertraging toe te schrijven is aan het ontoereikend of te laat overmaken van de in artikel 202 bedoelde voorschotten. De Koning kan nadere regelen bepalen met betrekking tot de verwijlinteresten in het geval de reŽle uitgaven groter zijn dan de begrotingsdoelstelling. In het tegenovergestelde geval worden die verwijlinteresten door de verzekeringsinstellingen vergoed ten laste van het bedrag aan administratiekosten bedoeld in artikel 195. Deze betalingsopdrachten zijn voor betaling onderworpen aan de regels van de betaling volgens de chronologische inschrijving in het inkomend factuurboek, behoudens voor de betalingen uitgevoerd voor de laatste dag van de betalingstermijn.
06/09/1994 De bepalingen van artikel 136, ß 2, zijn niet van toepassing op de hierboven bedoelde uitgaven.

Art. 217bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]