Publié le 16/12/2013
   

FR   NL  

Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED
Artikel 1.
01/01/2005 Deze wet is van toepassing op de instellingen van openbaar nut, die afhangen hetzij van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, hetzij van de Minister van Sociale Voorzorg, en die hierna opgesomd worden:
01/01/2005 de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
01/01/2005 de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
01/01/2005 het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers;
01/01/2005 de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden;
01/01/2005 de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers;
01/01/2005 de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
01/01/2005 het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;
01/01/2005 de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;
01/01/2005 de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie;
01/01/2005 het Fonds voor beroepsziekten;
01/07/2009 ...
01/01/2005 het Fonds voor Arbeidsongevallen;
26/12/2013 de Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail;
01/01/2005 de Dienst voor overzeese sociale zekerheid.


HOOFDSTUK II - DE BEHEERSORGANEN

Afdeling I - Het beheerscomité

Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]