Publié le 25/07/1963
   

FR   NL  

Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

Art. 4bis.


Art. 4ter.
01/01/2005 Voor het uitvoeren van de opdracht bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der werknemers, wordt een Beheerscomité van de sociale zekerheid ingesteld:
01/01/2005 Dit beheerscomité is samengesteld uit:
01/01/2005 een voorzitter;
01/01/2005 een gelijk aantal vertegenwoordigers van de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties, die stemgerechtigd zijn;
01/01/2005 zeven vertegenwoordigers van de overheid, waarvan één vertegenwoordiger van de Minister van begroting, die stemgerechtigd zijn;
01/01/2005 twee vertegenwoordigers van het Nationaal intermutualistisch college, met raadgevende stem.
01/01/2005 De Koning benoemt de voorzitter, die de voorwaarden bedoeld in artikel 5 moet vervullen en de vertegenwoordigers van de overheid. Hij stelt na advies van de werkgevers- en werknemersorganisaties, die verzocht zijn kandidaten voor te dragen, het aantal leden vast, bedoeld in het tweede lid, 2°. De Koning benoemt ook de vertegenwoordigers van het Nationaal intermutualistisch college, op voordracht van dit laatste.
01/01/2005 De Koning kan voor alle leden, bedoeld in het tweede lid, plaatsvervangers benoemen.
01/01/2005 De regeringscommissarissen aangewezen door de minister bevoegd voor Sociale voorzorg en de minister bevoegd voor Begroting, wonen de vergaderingen van het beheerscomité van de sociale zekerheid bij, met raadgevende stem.
01/01/2005 Het secretariaat wordt waargenomen door de Rijksdienst voor sociale zekerheid.

Art. 4quater.

FR   NL   [Affichage pour impression]