Publié le 13/04/1990
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 12 maart 1990 tot uitvoering van artikel 2, § 1, van de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden

Artikel 1.


Art. 2.
01/01/2004 Het loon is gekoppeld aan de periode waarop het betrekking heeft. De sommen die betaald worden bij het verstrijken van een semester of van een jaar en waarvan het bedrag geen 20 pct. van de andere lonen voor dat semester of dat jaar te boven gaat, worden evenwel gekoppeld aan de maand gedurende welke zij betaald worden of aan de laatste maand gedurende welke de werknemer daadwerkelijk is tewerkgesteld geweest.
01/01/2004 De vergoeding voor onrechtmatige beëindiging van de dienstbetrekking, beoogd bij artikel 1, § 2, 3°, a, wordt gekoppeld aan de periode gedekt door deze vergoeding.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]