Publié le 24/02/2021
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 52quater.


HOOFDSTUK IIBIS. - BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HET VADERSCHAPSVERLOF OF GEBOORTEVERLOF, HET ADOPTIEVERLOF EN HET PLEEGOUDERVERLOF RESPECTIEVELIJK BEDOELD IN DE ARTIKELEN 223BIS, 223TER EN 223 QUINQUIES VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 JULI 1996.

Afdeling I. - In aanmerking te nemen gederfd loon voor de berekening van de uitkering voor het vaderschapsverlof of geboorteverlof, het adoptieverlof en het pleegouderverlof respectievelijk bedoeld in de artikelen 223bis, 223ter en 223quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996.
Art. 52quinquies.
01/01/2021 § 1. Het gederfde loon, dat in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de uitkering voor de dagen vaderschapsverlof of geboorteverlof, bedoeld in artikel 223bis van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, is het gederfde loon dat is vastgesteld overeenkomstig de artikelen 23 tot 28 dat zou zijn toegekend voor die dagen, indien de werknemer zich niet in een tijdvak van vaderschapsverlof of geboorteverlof had bevonden.
25/07/2004 Om het dagloon vast te stellen bedoeld in het eerste lid, wordt evenwel geen rekening gehouden met het aantal werkdagen gelegen in de referentieperiode, maar met het aantal dagen tijdens welke de werknemer normaal gewerkt zou hebben tijdens deze periode.
01/01/2012 Voor de uitzendkracht en voor de seizoenarbeider, bedoeld in artikel 27, wordt het gederfde loon vastgesteld overeenkomstig artikel 27, zonder dat op dit loon de op grond van die bepaling vastgestelde reductiecoëfficiënt wordt toegepast.
25/07/2004 § 2. Het gederfde loon, dat in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de uitkering toe te kennen voor de werkdagen van de periode van adoptieverlof, bedoeld in artikel 223ter van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, is het gederfde loon dat is vastgesteld overeenkomstig de artikelen 23 tot 28.
01/01/2019 § 3. Het gederfde loon dat in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de uitkering toe te kennen voor de werkdagen van de periode van pleegouderverlof, bedoeld in artikel 223quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, is het gederfde loon dat is vastgesteld overeenkomstig de artikelen 23 tot 28.


Afdeling II.- Te vervullen formaliteiten voor het bekomen van de uitkering voor vaderschapsverlof of geboorteverlof, adoptieverlof en pleegouderverlof respectievelijk bedoeld in de artikelen 223bis, 223ter en 223quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996.

Art. 52sexies.

FR   NL   [Affichage pour impression]