Publié le 30/09/2005
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 13 december 1989 tot uitvoering van artikel 70 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 met betrekking tot de verstrekkingen inzake klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro, die in onderaanmeming worden verricht voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

Artikel 1.


Art. 2
01/11/2005 Het ziekenhuislaboratorium, dat de uitvoering van verstrekkingen in onderaanneming geeft aan het in artikel 1 bedoelde laboratorium, bezorgt dit laatste daartoe een document waarin de gegevens zijn opgenomen die het mogelijk maken om het ziekenhuis, het ziekenhuislaboratorium en de rechthebbende te identificeren. Het ziekenhuislaboratorium dat verstrekkingen in onderaanneming geeft, maakt in het document ook melding van het volgnummer van het voorschrift, de aard van de verstrekkingen waarvan de uitvoering in onderaanneming wordt gevraagd en de datum, samen met de naam en de handtekening van de verantwoordelijke klinisch bioloog. In dit document wordt ook het orgaan van het ziekenhuis vermeld dat belast is met de facturering.

Art. 3

FR   NL   [Affichage pour impression]