K.B. 19-6-1997: bekrachtiging van akk. en van bijlagen I en II van 31-10-1995 van de nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen ter uitvoering van art. 57, § 2 (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 31-10-2002)

Résumé: Papierversie: Pagina UB/402

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: K.B. 18-10-2002 - B.S. 31-10-2002 - ED. 2 (ZIE ART. 8 - BLZ. UB/936-1)

Numac: 1997022483

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Koninklijk besluit van 19 juni 1997 tot bekrachtiging van het akkoord en van de bijlagen I en II van dat akkoord dat op 31 oktober 1995 door de nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen is gesloten ter uitvoering van artikel 57, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Artikel 1.

Het in bijlage bij dit besluit gevoegde akkoord en de bijlagen I en II van dat akkoord worden bekrachtigd.

Art. 2.

Het koninklijk besluit van 19 april 1993 houdende regeling van de wijze waarop de forfaitaire honoraria voor klinische biologie per verpleegdag worden vastgesteld voor de verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]