Koninklijk besluit van 20 november 1970 houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheden van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden

Art. 13


(En vigueur le: 10/01/2005 - )

est cité par:

Art. 21

Worden van rechtswege in hun functies behouden, desgevallend tot op de normale datum van verstrijking van hun mandaat, de voorzitter en de leden van het beheerscomité van het Nationaal Pensioenfonds, de voorzitter en de leden van de bestuurscommissie die bij elk der in artikel 13 bedoelde voorzorgskassen werkt en in functie op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.
(En vigueur le: 10/01/2005 - )


Art. 23

in het besluit van de Regent van 15 oktober 1947, genomen in uitvoering van de besluitwet van 25 februari 1947 tot samenvoeging en wijziging van de wetten betreffende het pensioenstelsel der mijnwerkers en de er mee gelijkgestelden, de artikelen 1, 9, 13, 63, 65 en 70, eerste lid;
(En vigueur le: 10/01/2005 - )