Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten

Art. 3.


Art. 4.
03/12/1966 De bepalingen die de statutaire hiërarchie regelen kunnen de toepassing van artikel 43, § 6, van de gecoördineerde wetten niet in de weg staan.
03/12/1966 De bij artikel 3 van dit besluit bepaalde graadverklaring geschiedt in overtal.
03/12/1966 Absolute prioriteit voor de aanwijzing tot tweetalig adjunct wordt verleend aan de ambtenaar, die tegelijk voldoet aan de voorwaarden gesteld bij artikel 43, § 3, derde lid, van de gecoördineerde wetten en aan die welke, inzake bevorderingen opgelegd worden door de bepalingen die de statutaire hiërarchie regelen.
03/12/1966 De in overtal met een hogere graad beklede ambtenaar blijft in die toestand tot dat hij overeenkomstig de laatstgenoemde bepalingen, geroepen is om een met zijn graad overeenkomende organieke betrekking in te nemen, onverminderd nochtans de toepassing van artikel 3, derde lid. Ondertussen blokkeert hij in het kader de betrekking, die hij, zo hij niet met een hogere graad was bekleed, inneemt of zou ingenomen hebben. Ten opzichte van de bevorderingen, de veranderingen in graad en de overplaatsingen in het organiek kader, blijft zijn toestand die welke normaal verbonden is aan de met de geblokkeerde betrekking overeenkomende graad.

Art. 4bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]