Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966

Art. 17.


Art. 18.
03/02/1995 De Vaste Wervingssecretaris stelt de modaliteiten, de plaats en datum van de taalexamens vast.
03/02/1995 De examenmodaliteiten worden door de diensten, die het examen hebben aangevraagd, ter kennis gebracht van de examinandi op de door de Vaste Wervingssecretaris bepaalde wijze.
03/02/1995 De Vaste Wervingssecretaris brengt de modaliteiten van de in artikel 17 bedoelde taalexamens ter kennis van de betrokkenen door een bericht in het Belgisch Staatsblad en, indien nodig, door enig ander door hem dienstig geacht middel.
03/02/1995 Hij legt de naamlijst van de examinandi aan en roept hen tot de verschillende examengedeelten op.

Art. 19.

FR   NL   [Affichage pour impression]