Publié le 23/09/1980
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 15 september 1980 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 7.


Art. 8.
01/01/2002 De opbrengst van de inhouding wordt, na aftrek van de administratiekosten die ter zake door het Rijksinstituut zijn gemaakt, verdeeld tussen de instellingen die een stelsel van verzekering voor geneeskundige verzorging organiseren, te weten het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid en de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden.
01/01/2002 Het Algemeen comité van het Rijksinstituut verdeelt jaarlijks de in het vorige lid bedoelde opbrengst naar rata van het aantal gerechtigden dat in de hoedanigheid van gepensioneerde of van gerechtigde op een overlevingspensioen, bij de betrokken stelsels is aangesloten.
01/01/2002 Derde lid ingevoegd bij K.B. 3-11-87 - B.S. 5-5-88; opgeheven bij K.B. 23-12-96 - B.S. 31-12 - ed. 3.

Art. 9.

FR   NL   [Affichage pour impression]