Publié le 28/04/2017
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 223ter.


Afdeling IXquater.- Borstvoedingspauzes
Art. 223quater.
01/05/2017 De werkneemster bedoeld in artikel 116/5 van de gecoördineerde wet heeft recht op een uitkering voor borstvoedingspauze, gelijk aan 82 pct. van het brutobedrag van het gederfde loon dat verschuldigd zou zijn geweest voor de uren of halve uren van borstvoedingspauze, zonder dat de beperking van het loon, bepaald in artikel 87, eerste lid, van dezelfde wet, toegepast moet worden.


Afdeling IXquinquies. - Over het pleegouderverlof.

Art. 223quinquies.

FR   NL   [Affichage pour impression]