Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 84.


Art. 85.
01/01/2003 § 1. Onder voorbehoud van het bepaalde in de internationale overeenkomsten betreffende de sociale zekerheid heeft de niet hertrouwde weduwnaar of weduwe die krachtens titel II van deze statuten een overlevingspensioen geniet, recht op de in afdeling I van dit hoofdstuk bepaalde geneeskundige verzorging voor hem- of haarzelf en voor de personen die van zijn of haar gezin deel uitmaken, in de zin van artikel 81, wanneer hij of zij het bewijs levert:
01/01/2003 dat zijn echtgenote of haar echtgenoot:
01/01/2003 a) zich op het tijdstip dat haar of zijn rustpensioen inging of bij haar of zijn overlijden, in een door de Minister van Sociale Voorzorg vastgestelde verzekeringsperiode bevond of,
01/01/2003 b) gedurende de twaalf maanden die de ingang van haar of zijn rustpensioen of haar of zijn overlijden voorafgingen ten minste 185 dagen verzekerd was, rekening gehouden met de door de Minister van Sociale Voorzorg vastgestelde verzekeringsperioden;
01/01/2003 dat hij of zij de maandelijkse bijdragen betaald heeft waarvan het bedrag in navolgende tabel is vastgesteld, in verhouding tot het aantal jaren gewone en hoofdzakelijk tewerkstelling van zijn echtgenote of haar echtgenoot als aangeslotene:
01/01/2003 Aantal jaren...........................................................Bijdrage
01/01/2003 15 en meer....................................................................-
01/01/2003 12 t/m 14....................................................................20
01/01/2003 9 t/m 11.....................................................................40
01/01/2003 6 t/m 8......................................................................60
01/01/2003 3 t/m 5......................................................................80
01/01/2003 0 t/m 2.....................................................................100
01/01/2003 Als jaren gewone en hoofdzakelijke tewerkstelling worden beschouwd:
01/01/2003 a) voor de weduwnaar of weduwe van een gepensioneerde zeevarende, de jaren die in aanmerking kwamen voor de berekening van haar of zijn rustpensioen;
01/01/2003 b) voor de weduwnaar of weduwe van een zeevarende die haar of zijn rustpensioen nog niet genoot, de jaren die in aanmerking komen voor de berekening van het theoretisch rustpensioen dat haar of hem op de dag van haar of zijn overlijden toegekend zou zijn.
01/01/2003 In dat geval evenwel wordt de maandelijkse bijdrage vastgesteld, rekening gehouden met het product van het getal van deze jaren, vermenigvuldigd met het quotiënt van de deling van 40 door het aantal jaren van de referteperiode die in aanmerking komt voor de berekening van het bedoeld theoretisch rustpensioen.
01/01/2003 § 2. In afwijking van § 1 wordt noch een bewijs van verzekering noch een bijdrage geëist van de weduwnaar of weduwe die een overlevingspensioen geniet in functie van een rustpensioen voor een volledige loopbaan krachtens artikel 3 van het koninklijk besluit van 4 april 1962 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor zeevarenden onder Belgische vlag.

Art. 85bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]