Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 72bis.


TITEL III - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

HOOFDSTUK I - GELDMIDDELEN
Art. 73.
01/01/2003 De Kas bestemt voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering:
01/01/2003 de opbrengst van de voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering, bestemde bijdragen bedoeld:
01/01/2003 a) in artikel 4, eerste lid, 2°, van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid der zeelieden ter koopvaardij;
01/01/2003 b) in de reglementering betreffende de betalingsmodaliteiten der bijdragen van sociale zekerheid, verschuldigd door de door arbeidsongevallen getroffen, begunstigd bij de wetgeving betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit deze ongvallen;
01/01/2003 c) in de reglementering betreffende de betalingsmodaliteiten der bijdragen van sociale zekerheid, verschuldigd door de door beroepsziekten getroffen die krachtens de wetgeving op de schadeloosstelling inzake beroepsziekten op vergoeding gerechtigd zijn;
01/01/2003 de persoonlijke bijdragen die door de verzekerden bij toepassing van de artikelen 84, 85 en 118 gestort worden;
01/01/2003 de bij toepassing van artikel 76 verleende toelagen;
01/01/2003 elke andere toelage alsmede de giften en legaten, die voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd zijn en door het beheerscomité en door de Minister van Sociale Voorzorg worden aanvaard;
01/01/2003 alle andere inkomsten die uit de toepassing van dit besluit voortvloeien en de ziekte- en invaliditeitsverzekering betreffen.


Art. 74.

FR   NL   [Affichage pour impression]