Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 135.


HOOFDSTUK X - BEKENDMAKING VAN DE VERZEKERINGSREGELEN
Art. 136.
01/01/2003 De verzekerden en hun gezinsleden kunnen ten zetel van de Kas de wetten en besluiten betreffende de sociale zekerheid en de ziekte- en invaliditeitsverzekering evenals de desbetreffende reglementen en verklarende omzendbrieven raadplegen.


HOOFDSTUK XI - BEVOEGDHEID

Art. 137.

FR   NL   [Affichage pour impression]