d'application à partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 22.


Art. 23.
01/04/2003
  -31/12/2007
§ 1. Onder kinderen van gerechtigden als bedoeld in artikel 4, 10° dient te worden verstaan, de kinderen bedoeld in de artikelen 21, 3° en 22 die kinderen of aangenomen kinderen van een gerechtigde zijn of in wier geboorteakte de naam van een gerechtigde is vermeld en van wie die gerechtigde, bij zijn overlijden, de overlevende van hun vader en hun moeder of hun enige natuurlijke aanverwant was.
01/04/2003
  -31/12/2007
Deze bepaling geldt zelfs wanneer de kinderen op het tijdstip van dat overlijden persoon ten laste van een ander gerechtigde zouden zijn geweest.
01/04/2003
  -31/12/2007
§ 2. De op geneeskundige verstrekkingen rechthebbende kinderen, bedoeld in § 1 van dit artikel, kunnen als persoon ten laste van een gerechtigde worden opgenomen onder de voorwaarden, gesteld in artikel 123 van vorenbedoeld koninklijk besluit van 3 juli 1996.

Art. 24.

FR   NL   [Affichage pour impression]