Publié le 07/08/1971
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 39.


Art. 40.
01/05/2003 De in artikel 39 bedoelde benoemingen worden gedaan voor een termijn van zes jaar. Het mandaat loopt om de drie jaar af voor de helft van de leden van elk der vertegenwoordigde groepen. Wanneer deze laatste bepaling voor het eerst wordt toegepast, worden de leden wier mandaat afloopt door het lot aangeduid.
01/05/2003 Het mandaat van de uittredende leden kan worden hernieuwd.
01/05/2003 Binnen de drie maand wordt voorzien in de vervanging van elk lid dat opgehouden heeft van het beheerscomité deel uit te maken vóór de normale datum waarop zijn mandaat verstrijkt. Het aldus nieuw aangewezen lid voltooit het mandaat van zijn voorganger.

Art. 41.

FR   NL   [Affichage pour impression]