Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 137terdecies.


Afdeling V - Maximumfactuur vastgesteld op grond van het gezinsinkomen van de rechthebbenden uitgevoerd door de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit
Art. 137quaterdecies.
01/01/2003 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 137quindecies en 137sexiesdecies wordt de regeling van de maximumfactuur vastgesteld op grond van het gezinsinkomen van de rechthebbende uitgevoerd door de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit, met toepassing van de bepalingen van Afdeling IV van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994.


Art. 137quindecies.

FR   NL   [Affichage pour impression]