Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 137nonies.


Art. 137decies.
01/01/2003 Indien de rechthebbenden van een zelfde gezin zijn aangesloten bij de H.V.K.Z. en bij een verzekeringsinstelling, beheert de instelling waarbij de oudste persoon is aangesloten of ingeschreven, het dossier betreffende de toepassing van deze afdeling en van afdeling 4.
01/01/2003 De H.K.V.Z. en de betrokken verzekeringsinstelling verstrekken elkaar de informatie die nodig is, met name de gezinssamenstelling en het daadwerkelijk ten laste genomen persoonlijk aandeel van de rechthebbende, volgens de procedure vastgesteld in het derde, vierde en vijfde lid.
01/01/2003 De Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bepaalt, aan de hand van de gegevens opgenomen in het Rijksregister van de natuurlijke personen, bij welke instelling de oudste persoon is aangesloten.
01/01/2003 Indien de oudste persoon is aangesloten bij de H.V.K.Z. bezorgt deze laatste de nodige informatie aan de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering die instaat voor de doorverzending naar de betrokken verzekeringsinstelling.
01/01/2003 Indien de oudste persoon is aangesloten bij een verzekeringsinstelling bezorgt deze laatste de nodige informatie aan de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering die instaat voor de doorverzending naar de H.V.K.Z.

Afdeling IV - Maximumfactuur vastgesteld op grond van het gezinsinkomen van de rechthebbende en uitgevoerd door de H.V.K.Z.

Art. 137undecies.

FR   NL   [Affichage pour impression]